BIZ BARADA

Neuland, takmynan 20 ýyl bäri metal önümlerini öndürýän we satýan bir kompaniýa.
Kompaniýa, demir guýmak, polat, poslamaýan polat, alýumin, mis we ş.m. önümlerde gum guýmak, guýmak, mum guýmak we ýasamak we takyk işlemek arkaly önümler bilen üpjün edýär.Gurnamak we ýerüsti örtük hyzmaty hem bar.

Soňky ýyllarda bu kompaniýa dürli pudaklarda islendik metal önümleri öndürmek üçin tutuş bir çözgüt üpjün ediji hökmünde ulaldy.Çyzgylaryňyz önümlere şekillendirilip bilner, ýa-da ideýaňyzy ugratmaga başlap, kanagatlanarly önüme öwrüp bilersiňiz.Mundan başga-da, in engineeringenerçilik toparymyz önümiň çykdajylaryny azaltmak we işlemek üçin has gowy ýerine ýetirmek üçin önümçilik usulyny we materialy gymmatly üýtgetmek baradaky tekliplerimizi size hödürlemäge ukyply we has begenýär.

 • CNC machining workshop

HABARLAR

news01
 • “Hytaýyň Söwda ministrligi: Sta ...

  Täze ýyla sabyrsyzlyk bilen garaşýan dürli milli bölümler hem 2021-nji ýylda işe göz aýlap başladylar we 2022-nji ýylda işiň geljegini öňe sürdüler. Döwlet geňeşiniň maglumat gullugy ýygnakda 2021-nji ýylyň 30-njy dekabrynda yzygiderli brifing geçirdi.Ösüş gysgaça mazmun berdi ...
 • Neuland bilen bilelikde - Marketing t ...

  Tomus geldi we hemmämiziň has ajaýyp geljegimiz bolar.Tebigata girip, bagtly wagtdan lezzet almagyň wagty geldi.Marketing topary, 27-nji iýunda ýola çykmaga taýyn bolduk.Bu gezek saýlaýan ajaýyp ýerimiz BAODU ZHAI, şonuň üçin bedenterbiýe kampaniýasy dag ...
 • Aagondarha gaýyk festiwaly (dört ýoldan biri ...

  Gelip çykyşy gadymy astrologiki medeniýeti, gumanistik pelsepäni we beýleki taraplary öz içine alýar we çuňňur medeni baglanyşyklary öz içine alýar.Mirasda we ösüşde dürli halk däp-dessurlary garyşýar we festiwalyň mazmuny baý.“Dragon Boat Fest” ...
 • Hytaýyň söweşmek tejribesi ...

  Baş sekretar Si Szinpin “epidemiýanyň ýeňşi, bize güýç we ynam döretmek hytaý halkydyr" -diýdi.Bu epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik göreşinde Ç Kommunistik partiýasynyň merkezleşdirilen we bitewi ýolbaşçylygyna eýerýäris ...
 • Si Hytaýyň ykdysady taýdan açylmagyna ýolbaşçylyk edýär ...

  Pekin - COVID-19 jogabynda öňdebaryjy Hytaý epidemiýanyň täsirinden ýuwaş-ýuwaşdan gutulýar we epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik etmek adaty bir endik bolansoň, ykdysady taýdan täzeden açyljak ýolda seresaplylyk bilen hereket edýär.Iň soňky ykdysady görkezijiler bilen ...

Iň soňky önüm