Dragon gaýyk festiwaly (Hytaýyň dört adaty festiwalynyň biri)

Gelip çykyşy gadymy astrologiki medeniýeti, gumanistik pelsepäni we beýleki taraplary öz içine alýar we çuňňur medeni baglanyşyklary öz içine alýar.Mirasda we ösüşde dürli halk däp-dessurlary garyşýar we festiwalyň mazmuny baý.

dragon boat race

“Dragon Boat” festiwaly, Bahar baýramy, Çing Ming festiwaly we Orta güýz festiwaly Hytaýda dört esasy däp bolan festiwal hökmünde hem bellidir.“Dragon Boat Festiwal” medeniýeti dünýäde giňden täsir edýär we dünýäniň käbir ýurtlarynda we sebitlerinde “Dragon Boat” festiwalyny bellemek üçin çäreler bar.2006-njy ýylyň maý aýynda Döwlet Geňeşi ony maddy däl medeni miras sanawlarynyň birinji toparyna goşdy;2008-nji ýyldan bäri milli kanuny baýramçylyk hökmünde hasaba alyndy.2009-njy ýylyň sentýabr aýynda ESUNESKO “Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň wekilleriniň sanawyna” goşulmagyny resmi taýdan tassyklady we Dragon gaýyk festiwaly Hytaýyň Bütindünýä maddy däl mirasy hökmünde saýlanan ilkinji festiwaly boldy.

Aagondarha gaýyk sürmek we tüwi köfte iýmek “Dragon Boat” festiwalynyň iki esasy dessurydyr.Bu iki esasy däp Hytaýda gadymy döwürlerden bäri dowam edip gelýär we şu güne çenli dowam edýär.

Zongzi Rice-pudding

Adaty Dragon Boat Festiwaly üçin 12-14-nji iýun aralygynda işden çykarys.Hytaýda işiňiz bar bolsa, zatlary öňünden düzüň.Elektron enjamlary üçin reňkli örtükli alýumin zawodlaryndan biri zawoddan porta iberilýär.Soň bolsa 3 günlük dynç alyşda maşgalalarymyz bilen bile bolup bilerdik.

Theeri gelende aýtsak, guýulýan guýma bölekleri üçin iň inçe diwaryň galyňlygy 0,5 mm bolup biler.Bu meňzeş diecast bölekleri gurallara, ölçeýjilere we displeýlere hem degişlidir.Dynç alyşdan soň, esasanam zawodymyz üçin işi dowam etdireris.2021-nji ýylda has köp sargyt bar. Bu ýyl önümçilik tizligimiz hem ýokarlandy.Sebäbi ol doly awtomatlaşdyrylan enjamlar bilen enjamlaşdyrylan.Häzirki wagtda esasy maşyn ýokary basyşly 1300 tonna örtükli maşyn.Bu guýmak henizem işçileri talap edýär.Kiçijik guýma maşyn doly awtomatlaşdyrylyp bilner.160 tonna, 180 tonna, 200 tonna we 280 tonna guýma maşynlary bar.50 töweregi işçi bar.Önümçilikde ýa-da ýel elektrik enjamlary, lukmançylyk gurallary, öý enjamlary metal bölekleri, howa çalşygy enjamlarynyň bölekleri, nasos bölekleri ýaly köp sanly alýumin zawod guýýan bölekler bar!

housing cover with plating

20 ýyldan gowrak wagt bäri Europeewropada we Amerikada ýerleşýäris we Europeewropada we Amerikada 20-den gowrak müşderini ýylda 6 million ýewro dolanyşyk bilen üpjün edýäris.Goşmaça maglumat gerek bolsa, @ www.neulandmetal.com web sahypamyza maslahat bermegiňizi ýa-da girmegiňizi haýyş edýäris.


Iş wagty: Iýun-22-2021