Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz näme?

Müşderileriň çyzgysy / nusgasy, materialy we kwty esasynda bahalarymyz her önüme degişlidir.

Elmydama bäsdeşlik edýäris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, kiçi we uly qty kabul edýäris.Smallöne kiçi göwrümli, dürli önümçilik prosesine esaslanýan MOQ bar.

Prototipleri ýasaýarsyňyzmy?

Hawa, aňsat çalt guralyň esasynda müşderi üçin prototipleri ýasaýarys.

Nusga berýärsiňizmi?

Hawa, adatça müşderini tassyklamak üçin ilki bilen nusgalar ýasaýarys.Nusga tassyklanylandan soň köpçülikleýin önümçilige başlarys.

Degişli resminamalary ýa-da synag hasabatlaryny berip bilersiňizmi?

Hawa, material himiki komponentleri, mehaniki aýratynlyklary, metallurgiýa hasabatlary we her nusga we iberiş üçin ölçeg hasabatlary üçin gözleg hasabatlaryny berip bileris.Has giňişleýin hasabat gerek bolsa, müşderi şertnamalaryna laýyklykda bereris.PPAP haýyş bilen elýeterlidir.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Bölekleri guýmak we ýasamak üçin gurşun nusgasy adatça 4-6 hepde bolýar.Önümçilik bolsa 4 hepde dowam edýär.

CNC işleýiş bölekleri we ýasama bölekleri üçin, gurşun nusgasynyň wagty 2-4 hepde.Önümçiligiň gurşun wagty bolsa 3-4 hepde.

Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemese, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Caseshli halatlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köplenç muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Gurallar we nusga bahasy üçin töleg möhleti adatça tölegiň 70% -i we T / T tarapyndan tassyklanylanda 30% töleg möhleti.
Önüm tölegi üçin öňünden 50% arzanladyş, iberilmezden ozal 50% töleg.

Önümleri gaplamak we eltip bermek hakda näme?

Elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Dürli gaplama ululygyny we materialy dürli önümlere we müşderiniň talaplaryna baglydyr.Adatça karton, faner korpusy / palet we polat palet ulanylýar.

Eltip bermek üçin tölegler nähili?

Eltip bermek bahasy, harytlary saýlamagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýükleri bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?