Neuland bilen bilelikde - Marketing toparynyň gurluşygy

Tomus geldi we hemmämiziň has ajaýyp geljegimiz bolar.Tebigata girip, bagtly wagtdan lezzet almagyň wagty geldi.Biz, marketing topary, 27-nji ýola çykmaga taýyn boldukthIýun.

Bu gezek saýlaýan ajaýyp ýerimiz BAODU ZHAI, şonuň üçin fitnes kampaniýasy daga çykmakdyr.Toparlaýyn çäreleri her aý ýerine ýetirýäris.Ajaýyp pikiriňiz bar bolsa bize aýdyň.Şeýle hem, bize goşulyp bilersiňiz.Topar ruhumyzy - agzybirligi, ruhy we hyjuwy görkezmegiň wagty geldi.Bütin dünýäde müşderini üpjün edýän marketing we çözgütde, bize has gowy we has gowy işlemäge ýol bermek ruhdyr.

Neuland Metals

Hemmämiziň bilşimiz ýaly “Neuland Metals” 20 ýyl töweregi metal öndürmek pudagynda.Dürli metal öndürmek usuly we metal material, beýleki köp sanly programmalaryň arasynda dürli metal önümini döredip biler.Ylhamlanan pikirlenişimiz, kepillendirilen çözgütler, toplumlaýyn eltip bermek we uzak möhletleýin tejribe arkaly müşderilerimize esasy işlerine ünsi jemlemäge mümkinçilik berýän ygtybarly, ygtybarly we innowasiýa energiýa çözgütlerini berýäris.

Indi dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler üçin tirkeg hitleri we çekiş önümleriniň doly hatary, gaz, nebit ýa-da beýlekiler üçin klapan, işleýiş bölekleri, guýma demir ýa-da agyr ýük awtoulagynyň ýasalan bölekleri ýaly dürli metal önümleri üpjün etdik, birikdirmek, gysmak, lehimli polat göz çeňňekleri, polat polat şaýlary bölekleri, alýumin zynjyr guýmak we hemişelik galyp guýmak ... we awtoulag serişdeleriniň esbaplary, demir böleklerine möhür basmak we ş.m.

Iň uly artykmaçlyklarymyzyň biri dünýä derejesindäki inersenerler we hünärmenlerdir, uzak möhletleýin strategiki hyzmatdaşlygy döretmek we müşderilerimize ýetirmek üçin halkymyzyň tejribesine buýsanýarys.Şeýlelik bilen çydamlylygy ýokarlandyryp, çykdajylary azaldyp, müşderilerimize yzygiderli işlemäge mümkinçilik berip bileris.

2021-nji ýylda has ajaýyp geljege gapy açýan adatdan daşary tapgyra ýetilýär.Geliň bilelikde ýüzeliň we bilelikde begeneliň.


Iş wagty: Iýul-02-2021