“Hytaýyň Söwda ministrligi: 2022-nji ýylda daşary söwdany durnuklaşdyrmak öň görlüp-eşidilmedik derejede kyn!

Täze ýyla sabyrsyzlyk bilen garaşýan dürli milli bölümler hem 2021-nji ýylda işe göz aýlap başladylar we 2022-nji ýylda işiň geljegini öňe sürdüler. Döwlet geňeşiniň maglumat gullugy ýygnakda 2021-nji ýylyň 30-njy dekabrynda yzygiderli brifing geçirdi.Ösüş gysgaça mazmun berdi.Duşuşyga Söwda ministrliginiň birnäçe işgäri gatnaşdy we bu brifingiň esasy sözi “durnukly” sözi boldy. Ilki bilen Söwda ministrliginiň orunbasary Ren Hongbin çykyş etdi.

Ren Hongbin, 2021-nji ýylda ýurdumyň milli ykdysady ösüşiniň durnuklylygynyň daşary söwdanyň çalt ösmegi bilen aýrylmaz baglanyşyklydygyny aýtdy.2021-nji ýylyň Sanjar aýyna çenli Hytaýyň import we eksport jemi 5,48 trillion ABŞ dollaryna ýetdi we daşary söwdanyň gerimi hem täze belentlige çykdy.mukdaryny durnuklaşdyrmak we hilini ýokarlandyrmak maksadyna ýetmek.Şol bir wagtyň özünde Söwda ministrligi daşary söwdany aýlawlar boýunça durnuklaşdyrmak syýasaty hem berdi.Maksat 2022-nji ýylda daşary söwdanyň hem yzygiderli ösüp we ykdysadyýetiň durnukly ösmegine kömek edip biler ýaly, işi öňünden ýerleşdirmekdir.微信图片_20220507145135

Söwda ministrligi geljek ýyl daşary söwda ýagdaýyny agzady

Ren Hongbin, 2021-nji ýylda Hytaýyň daşary söwdasynda beýle täsir galdyryjy netijeleri gazanmagyň aňsat däldigini, ýöne 2022-nji ýylda daşary söwda ýagdaýynyň has çylşyrymly we agyr boljakdygyny we geçmek üçin “uly päsgelçilik” bolup biljekdigini aýtdy.

Epidemiýa krizisi entek bir burça öwrülmedi.Mundan başga-da, dünýädäki ykdysady dikeliş deňagramly däl we üpjünçilik zynjyrynyň ýetmezçiligi meselesi hem gaty görnüklidir.Bu faktorlaryň täsiri bilen daşary söwdanyň ösüşine-de uly täsir ediler.Güýje girýän Sebitleýin toplumlaýyn ykdysady hyzmatdaşlyk (RCEP) geljek ýyl söwda ösüşine hem kömek eder.Söwda ministrliginiň başga bir metbugat sekretary RCEP-iň güýçli söwda döredijiliginiň bardygyny we gymmatly bazar mümkinçiligine öwrüljekdigini aýtdy.微信图片_20220507145135

Söwda ministrligi kiçi, orta we mikro daşary söwda kärhanalarynyň ösüşine goldaw bermegi dowam etdirer.

Mundan başga-da, RCEP, esasanam eksport söwdasynyň ösmeginde güýçli rol oýnajak harytlary, elektron gollary we ş.m. daşamakda söwdany aňsatlaşdyrýar.

Makro nukdaýnazaryndan 2022-nji ýyldaky söwda depgini gaty gowy, şonuň üçin guramalar we şahslar bu pursatdan nädip peýdalanyp bilerler?Söwda ösüşini ösdürmek üçin Söwda ministrligi haýsy çäreleri görer?Şunuň bilen baglylykda, Söwda ministrliginiň jogapkär adamy eksport karzyny birleşdirmek we gowulandyrmak diýip atlandyrdy.Söwda ministrligi kiçi we orta göwrümli daşary söwda kärhanalary üçin has amatly we amatly syýasatlar bilen üpjün etmegi dowam etdirer

ösdürmäge mümkinçilik berjek gelejek we Söwda ministrligi içerki we daşarky söwdanyň birleşmegine hem kömek eder.Senagat zynjyryny durnuklaşdyrmak üçin, Söwda ministrliginiň metbugat sekretary, käbir täze daşary söwda formatlarynyň ösüşine has laýyk gelýän işewürlik modelleri bilen üpjün ediljekdigini aýtdy.

 


Poçta wagty: Maý-07-2022