Si Hytaýyň ykdysady taýdan täzeden açylmagyna ýolbaşçylyk edýär

Pekin - COVID-19 jogabynda öňdebaryjy Hytaý epidemiýanyň täsirinden ýuwaş-ýuwaşdan gutulýar we epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik etmek adaty bir endik bolansoň, ykdysady taýdan täzeden açyljak ýolda seresaplylyk bilen hereket edýär.

Iň soňky ykdysady görkezijiler makroykdysadyýetiň hemme taraplaýyn gowulaşmagyna yşarat edip, dünýäde ikinji orunda durýan ykdysadyýet, ykdysadyýeti täzeden başlatmak we wirusy öz içine alýan deňagramlylygyň çäginden çykýar.

Nationhli tarapdan ortaça gülläp ösýän jemgyýet gurmak ugrunda öňe barýan Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň baş sekretary we Merkezi Harby Komissiýanyň başlygy Si ýokary hilli özgerişlere we has durnukly ösüş ugruny kesgitledi.

HALK SAGLYGY BIRINJI

"Kärhanalar dynç almaly däldirler we işçileriň howpsuzlygyny we saglygyny üpjün etmek bilen bir hatarda işiň täzeden başlamagyna itergi bermek üçin epidemiýanyň öňüni alyş we gözegçilik çärelerini berk durmuşa geçirmelidirler".

Adamlaryň saglygyny hemişe işe we önümçilige başlamakda öňe sürýän Si.

Si ýygnakda: "Epidemiýa garşy göreşde ozalky gazanan üstünliklerimiziň biderek bolmagyna ýol bermeli däldiris" -diýdi.

MÜMKINÇILIKDE KESELLERI ALMAK

Dünýädäki beýleki ykdysadyýetler ýaly, COVID-19 wirusy Hytaýyň içerki ykdysadyýetine we jemgyýetçilik işlerine agyr zarba urdy.Birinji çärýekde Hytaýyň jemi içerki önümi ýylda 6,8 göterim azaldy.

Şeýle-de bolsa, ýurt gutulgysyz şok bilen ýüzbe-ýüz bolmagy we ösüşine hemmetaraplaýyn, dialektiki we uzak möhletleýin perspektiwada garamagy saýlady.

“Krizisler we mümkinçilikler elmydama gapdalyndadyr.Bir gezek ýeňilenden soň, krizis bir pursat "diýip, Si Hytaýyň gündogar ykdysady kuwwaty bolan Zhejiang welaýatynyň ýerli işgärleri bilen söhbetdeşlikde aýtdy.

COVID-19-yň daşary ýurtlara gitdigiçe çalt ýaýramagy halkara ykdysady we söwda işjeňligini bozup, Hytaýyň ykdysady ösüşine täze kynçylyklar getiren hem bolsa, bu ýurduň ylym we tehnologiýa ösüşini çaltlaşdyrmak we senagaty kämilleşdirmek üçin täze mümkinçilikler döredendigini aýtdy.

Kynçylyklar we mümkinçilikler ýakynlaşdy.Epidemiýa wagtynda ýurduň eýýäm gülläp ösýän sanly ykdysadyýeti täze ösüşi kabul etdi, sebäbi köp adam öýde galmaly we 5G we bulut hasaplamagy ýaly täze tehnologiýalaryň ulanylmagyna sebäp bolup, onlaýn işini giňeltmeli boldy.

Pursatdan peýdalanmak üçin, geljekde senagat taýdan kämilleşmegi goldajak we täze ösüş hereketlendirijilerini ösdürip ýetişdirjek maglumat torlary we maglumat merkezleri ýaly “täze infrastruktura” taslamalary üçin uly maýa goýum meýilnamalary düzüldi.

Resmi maglumatlaryň görkezişi ýaly, tendensiýany görkezmek bilen, maglumat geçiriş, programma üpjünçiligi we maglumat tehnologiýalary hyzmatlary üçin hyzmat önümçiligi görkezijisi ýylda 5,2 göterim ýokarlandy we umumy hyzmat pudagy üçin 4,5 göterim pese gaçdy.

REaşyl ýol

Si Sziniň ýolbaşçylygynda Hytaý daşky gurşawyň bahasy bilen ykdysadyýeti ösdürmegiň köne usulyna garşy çykdy we epidemiýanyň görlüp-eşidilmedik ykdysady çökgünligine garamazdan geljekki nesilleri üçin ýaşyl miras galdyrjak bolýar.

"Ekologiki tebigaty goramak we daşky gurşawy goramak geljekki nesillere peýdaly boljak häzirki zaman sebäpleridir" -diýip, hytaýly suwlar we ajaýyp daglar bahasyna ýetip bolmajak baýlyk hökmünde aýtdy.

Hytaýyň ýaşyl ösüşiň berk ýolunyň aňyrsynda ýokary derejeli ýolbaşçylaryň ähli tarapdan ortaça gülläp ösýän jemgyýeti gazanmak ugrundaky tagallasy we uzak möhletde ekologiki gurşawy gowulaşdyrmak üçin strategiki ünsi saklamagyň öňdengörüjiligi bar.

Si, institusional innowasiýalary çaltlaşdyrmak we ýaşyl önümçilik we ýaşaýyş usulyny döretmäge kömek etmek üçin edaralaryň durmuşa geçirilmegini güýçlendirmek üçin has köp iş edilmelidigini aýtdy.


Iş wagty: 15-2020-nji maý