Hytaýyň epidemiýa garşy göreş tejribesi - halkyň hatyrasyna halka bagly

Baş sekretar Si Szinpin “epidemiýanyň ýeňşi, bize güýç we ynam döretmek hytaý halkydyr" -diýdi.Epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik göreşinde Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň merkezleşdirilen we bitewi ýolbaşçylygyna eýerýäris, halka merkez hökmünde ýapyşýarys, halka ýakyndan bil baglaýarys, tutuş halky mobilizleýäris, bilelikdäki goranyşa, gözegçilik we gatnaşýarys öňüni almak, iň berk öňüni alyş we gözegçilik ulgamyny gurmak we sarsmaz güýçli güýç ýygnamak.

Bu wirusyň öňünde baş sekretar Si Szinpin “halkyň howpsuzlygyny we saglygyny hemişe birinji ýerde goýmagyň” möhümdigini aýtdy we epidemiýa keselleriniň öňüni almaga we gözegçilikde saklamaga çagyrdy.

Epidemiýanyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin Partiýanyň Merkezi komiteti, şäher togtadylmagy we ykdysady çökgünlik sebäpli hem Han-dan Hubeý kanalyny ýapmak barada aýgytly karar berdi!

3000-den gowrak jemgyýeti we 7000-den gowrak ýaşaýyş jaýy bolan 10 million ilaty bolan mega şäherinde derňew we bejergi “esasan diýen ýaly” däl, “bir öý däl, bir adam däl”, ýagny “100” %.Bir buýrukda dört nokat dört bäş on müň partiýanyň agzalary, kadrlar we işçiler çaltlyk bilen 13800-den gowrak setlere çümdi we ýaşaýjylary jemgyýetiň öňüni almak we gözegçilik işine işjeň gatnaşmak üçin mobilizledi.

Gunaragsyz bu söweşde gözenegiň agzalary, jemgyýetçilik işgärleri we gark bolan kadrlar adamlar bilen wirusyň arasynda gorag diwaryna öwrüldi.Anyagdaý bar bolsa, tassyklanylýarmy, güman edilýärmi ýa-da adaty gyzzyrma näsaglary, gije-gündiz bolsun, hemişe ilkinji gezek sahna çykýarlar;telefon jaňy we sms alýançalar, elmydama zatlary sahna çykarmaga synanyşarlar.

Li Wei, Hytaýyň Sosial Ylymlar akademiýasynyň sosiologiýa institutynyň gözlegçisi: jemgyýetçilik işgärlerimiz partiýanyň we hökümetiň öňüni alyş we gözegçilik çärelerini ýaşaýjylaryň öýlerine ýeke-ýekeden ibermek we her jikme-jiklikde durmuşa geçirmek üçin gaýrat etmeýärler. .Hut şu esasda halk köpçüligi hökümetiň dürli öňüni alyş we gözegçilik çäreleri bilen işjeň hyzmatdaşlyk edip biler.Adamyň hereketleri üçin amatsyz bolsa-da, her kim partiýa, hökümet we jemgyýetiň arasyndaky gatnaşyklary we özara duýgulary doly görkezýän gurban bermäge taýyn.

Hemmesi halkyň hatyrasyna halkyň goldawyny we goldawyny alyp bileris.Iki aýdan gowrak wagtyň içinde Wuhan şäherindäki onlarça million ýönekeý raýat umumy ýagdaýa göz ýetirdi we umumy ýagdaýa üns berdi.Bilgeşleýin “daşary çykmazlyk, baryp görmezlik, ýygnanyşmak, islegsizlik we gezelenç etmezlik” gazandylar.Batyrlyk we söýgi bilen 20000-den gowrak meýletinçi Wuhan üçin “güneşli güni” goldady.Adamlar birek-birege kömek edýärler, biri-birini gyzdyrýarlar we şäherlerini goraýarlar.

Meýletinçi Zeng Şaofeng: Başga zat edip bilemok.Diňe bu kiçijik haýyr-sahawaty edip, borjumyzy ýerine ýetirip bilerin.Bu söweşi ahyryna çenli söweşmek isleýärin, üç-bäş aýlap hiç wagtam çişmerin.

Bu roman koronawirus pnewmoniýasynyň öňüni almak we halk urşuna gözegçilik etmek, umumy uruş, urşy bökdemek, Wuhan, Hubeýdäki esasy söweş meýdany, şol bir wagtyň özünde ýurduň köp sanly söweş meýdany.Hytaý halky täze ýyl agşamyna öwrenişdi.Olaryň hemmesi pauza düwmesini basdylar.Her kim daşaryk çykman, ýygnanyp ýa-da maska ​​geýmän, şäherden oba ýerlerine arkaýyn öýde bolýar.Her kim öňüni alyş we gözegçilik enjamlaryny aňsatlyk bilen ýerine ýetirýär we öňüni almak we gözegçilik çagyryşyna “öýde galmak hem söweşdir” diýip jogap berýär.

Liu Jianjun, Hytaýyň Renmin uniwersitetiniň marksizm mekdebiniň professory: Hytaý medeniýetimize “maşgalanyň we ýurduň, kiçi maşgalanyň we her kimiň birmeňzeş gurluşy” diýilýär.Kiçijik maşgalada ýaşalyň, hemmeleriň aladasyny edeliň, umumy ýagdaýy göz öňünde tutalyň we tutuş ýurt üçin küşt oýnalyň.Akylyň bitewiligini, maksadyň bitewiligini gazanmak.

Şol bir islegi paýlaşýanlar ýeňýärler, şol bir agyrlygy we betbagtlygy paýlaşýanlar ýeňýärler.Bu duýdansyz wirusyň öňünde 1,4 milliard hytaýlylaryň paýhasy we güýji ýene-de ýüze çykdy.Maskalar we goraýjy eşikler ýaly gorag materiallarynyň boşlugyny göz öňünde tutup, köp kärhanalar önümçilik önümçiligini çalt amala aşyrdylar.“Halk nämä mätäç bolsa, gurarys” jarnamasy maşgalanyň we ýurduň şol bir gaýykda birek-birege kömek etmek duýgularyny görkezýär.

Döwlet geňeşiniň ösüş gözleg merkeziniň Senagat ykdysady gözleg müdirliginiň orunbasary Su Zhaoýuan müňlerçe kärhananyň önümçiligi wagtynda üýtgedendigini we epidemiýa garşy göreşmekde möhüm goldaw bolup durýan köp sanly epidemiýanyň öňüni alyş materiallaryny öndürendigini aýtdy. .Munuň aňyrsynda Hytaýda öndürilen güýçli önümçilik kuwwaty we ýokary netijelilik uýgunlaşmagy, şeýle hem Hytaýda bu ýurt üçin döredilen wezipe we duýgular bar.

Milli epidemiýanyň öňüni almak we garşy göreş söweşinde uly strategiki üstünlikler gazanyldy.Amaly amallar hytaý halkynyň zähmetsöýer, gaýduwsyz we özüni kämilleşdirýän beýik adamlardygyny, Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň bolsa söweşmäge we ýeňmäge het edip bilýän beýik partiýadygyny ýene bir gezek subut etdi.

Fudan uniwersitetiniň Hytaý gözleg institutynyň dekany Zhangan Wei: Baş sekretar Si Szinpin epidemiýa garşy göreş barada aýdanda, bu pikiri öňe sürdi.Bu gezek sosialistik esasy gymmatlyklary öňe sürdük we ajaýyp däp bolan hytaý medeniýetini öňe sürdük.40000-den gowrak lukmançylyk işgärimiz bar, olar çagyrylan badyna söweşmäge ukyply.Bu raýdaşlygyň, jebisligiň bir görnüşi we hytaýlylaryň öý we ýurt duýgulary.Bu, gymmatly ruhy baýlygymyz, geljekde her dürli kynçylyklary we kynçylyklary ýeňip geçmek üçin bize örän peýdalydyr.

Taňtze derýasynyň iki gapdalynda “Wuhan hökman ýeňmeli” Wuhanyň gahrymançylykly häsiýeti aýratyn täsir galdyrýar!Gahryman şäheriň aňyrsynda beýik ýurt bar;gahrymanlaryň ýanynda milliardlarça beýik adamlar bar.1,4 milliard hytaý halky kynçylyklardan we kynçylyklardan gelip çykdy, şemaldan, aýazdan, ýagyşdan we gardan geçdi we öz amaly hereketleri bilen Hytaýyň güýjüni, ruhuny we netijeliligini görkezdi.


Iş wagty: 18-2020-nji maý